Accenture plc (ACN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zysk (strata) netto 6 877 170 5 906 810 5 107 840 4 779 110 4 059 910 3 445 150
Amortyzacja 2 088 220 1 891 240 1 773 120 0 0 0
Zmiana stanu należności 0 0 0 -7 496 370 611 111 662 858
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -278 662 -337 171 2 379 630 1 111 110 889 023 -778 613
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 541 130 8 975 150 8 215 150 6 626 950 6 026 690 4 973 040
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -717 998 -580 132 -599 132 -599 009 -619 187 -515 919
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 260 630 -4 309 770 -1 894 520 -1 755 580 -1 249 600 -2 233 880
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 311 030 -4 926 340 -4 049 090 -3 767 170 -3 709 030 -3 560 240