Waste Management, Inc. (WM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 698 000 17 931 000 15 218 000 15 455 000 14 914 000 14 485 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 294 000 11 111 000 9 341 000 9 496 000 9 249 000 9 021 000
Zysk ze sprzedaży brutto 7 404 000 6 820 000 5 877 000 5 959 000 5 665 000 5 464 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 938 000 1 864 000 1 728 000 1 631 000 1 453 000 1 468 000
Zysk operacyjny 3 361 000 2 921 000 2 410 000 2 699 000 2 694 000 2 552 000
Koszty odsetek netto 378 000 365 000 425 000 411 000 374 000 363 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 918 000 2 349 000 1 893 000 2 105 000 2 376 000 2 191 000
Podatek dochodowy 678 000 532 000 397 000 434 000 453 000 242 000
Udziały niekontrolujące 2 000 1 000 0 1 000 -2 000 0
Zysk (strata) netto 2 238 000 1 816 000 1 496 000 1 670 000 1 925 000 1 949 000