Waste Management, Inc. (WM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 816 000 1 496 000 1 670 000 1 925 000 1 949 000
Amortyzacja 1 999 000 1 671 000 1 574 000 1 477 000 1 376 000
Zmiana stanu należności -78 000 305 000 44 000 -99 000 242 000
Zmiana stanu zapasów 11 000 18 000 4 000 6 000 6 000
Zmiana stanu gotówki -435 000 -3 008 000 3 500 000 39 000 -10 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 338 000 3 403 000 3 874 000 3 570 000 3 180 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 904 000 -1 632 000 -1 818 000 -1 694 000 -1 509 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 894 000 -4 847 000 -2 376 000 -2 169 000 -1 379 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 900 000 -1 559 000 1 964 000 -1 508 000 -1 811 000