Waste Management, Inc. (WM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 304 000 2 238 000 1 816 000 1 496 000 1 670 000 1 925 000 1 949 000
Amortyzacja 2 071 000 2 038 000 1 999 000 1 671 000 1 574 000 1 477 000 1 376 000
Zmiana stanu należności 118 000 206 000 -78 000 305 000 44 000 -99 000 242 000
Zmiana stanu zapasów 9 000 29 000 11 000 18 000 4 000 6 000 6 000
Zmiana stanu gotówki 107 000 233 000 -435 000 -3 008 000 3 500 000 39 000 -10 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 719 000 4 536 000 4 338 000 3 403 000 3 874 000 3 570 000 3 180 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 895 000 -2 587 000 -1 904 000 -1 632 000 -1 818 000 -1 694 000 -1 509 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 091 000 -3 063 000 -1 894 000 -4 847 000 -2 376 000 -2 169 000 -1 379 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 524 000 -1 216 000 -2 900 000 -1 559 000 1 964 000 -1 508 000 -1 811 000