Waste Management, Inc. (WM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 351 000 118 000 553 000 3 561 000 61 000 22 000
Inwestycje krótkoterminowe 284 000 270 000 239 000 223 000 207 000 132 000
Należności 2 752 000 2 546 000 2 624 000 2 319 000 2 275 000 2 374 000
Zapasy 164 000 135 000 124 000 106 000 102 000 96 000
Pozostałe aktywa obrotowe 284 000 270 000 239 000 223 000 207 000 132 000
Aktywa obrotowe razem 3 551 000 3 069 000 3 540 000 6 209 000 2 645 000 2 624 000
Inwestycje długotrminowe 27 816 000 26 028 000 25 805 000 21 534 000 20 005 000 19 205 000
Rzeczowe aktywa trwałe 15 719 000 14 419 000 14 148 000 12 893 000 11 942 000 11 559 000
Wartość firmy 9 323 000 9 028 000 8 994 000 6 532 000 6 430 000 6 247 000
Wartości niematerialne 827 000 898 000 1 024 000 521 000 572 000 547 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 021 000 903 000 866 000 792 000 359 000 264 000
Aktywa razem 31 367 000 29 097 000 29 345 000 27 743 000 22 650 000 21 829 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 766 000 1 375 000 1 121 000 1 065 000 1 037 000 1 040 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 414 000 708 000 551 000 218 000 432 000 739 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 214 000 1 999 000 1 881 000 1 861 000 1 639 000 1 483 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 394 000 4 082 000 3 553 000 3 144 000 3 108 000 3 262 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 570 000 12 697 000 13 259 000 13 280 000 9 594 000 8 752 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 806 000 3 498 000 3 273 000 2 842 000 2 381 000 2 525 000
Udziały niekontrolujące 15 000 2 000 2 000 2 000 1 000 23 000
Zobowiązania razem 24 518 000 21 973 000 21 893 000 20 675 000 16 375 000 15 810 000
Akcje zwykłe 412 800 420 400 423 000 424 600 429 100 438 800
Zyski (straty) zatrzymane 13 167 000 12 004 000 11 159 000 10 592 000 9 797 000 8 588 000
Akcje własne -11 569 000 -10 072 000 -8 881 000 -8 571 000 -8 434 000 -7 516 000
Kapitał własny 6 849 000 7 124 000 7 452 000 7 068 000 6 275 000 6 019 000
Pasywa razem 31 367 000 29 097 000 29 345 000 27 743 000 22 650 000 21 829 000