John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk (strata) netto 148 309 148 256 -74 287 168 263
Amortyzacja 215 170 200 189 175 127 161 155
Zmiana stanu należności 20 389 2 187 14 517 82 490
Zmiana stanu zapasów -5 953 -1 076 8 032 -3 907
Zmiana stanu gotówki 6 602 -108 669 109 574 -76 883
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 339 100 359 923 288 435 250 831
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -115 858 -103 361 -115 201 -101 593
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -194 024 -433 154 -346 670 -301 502
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -131 638 -47 086 172 677 -17 595