John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Przychody ze sprzedaży 2 082 930 1 941 500 1 831 480 1 800 070
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 700 658 625 335 591 024 554 722
Zysk ze sprzedaży brutto 1 382 270 1 316 170 1 240 460 1 245 350
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 079 580 1 022 660 997 355 963 582
Zysk operacyjny 217 849 218 821 180 668 227 107
Koszty odsetek netto 19 802 18 383 24 959 16 121
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 209 661 175 912 -63 092 212 952
Podatek dochodowy 61 352 27 656 11 195 44 689
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 148 309 148 256 -74 287 168 263