John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 100 397 93 795 202 464 92 890
Inwestycje krótkoterminowe 81 924 77 829 59 465 67 441
Należności 331 960 311 571 309 384 294 867
Zapasy 36 585 42 538 43 614 35 582
Pozostałe aktywa obrotowe 81 924 77 829 59 465 67 441
Aktywa obrotowe razem 550 866 526 297 614 927 490 780
Inwestycje długotrminowe 2 810 830 2 920 140 2 553 870 2 446 220
Rzeczowe aktywa trwałe 271 572 282 270 298 005 289 021
Wartość firmy 1 302 140 1 304 340 1 116 790 1 095 670
Wartości niematerialne 931 429 1 038 560 836 400 903 620
Pozostałe aktywa trwałe 193 967 173 538 159 956 157 915
Aktywa razem 3 361 700 3 446 440 3 168 790 2 937 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 77 438 95 791 86 291 83 580
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 18 750 12 500 16 775 7 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 873 231 880 681 824 203 779 582
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 969 419 988 972 927 269 870 562
Długoterminowe zobowiązania finansowe 768 277 809 088 765 650 478 790
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 169 124 238 353 263 342 262 528
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 219 430 2 355 150 2 235 170 1 755 660
Akcje zwykłe 55 759 55 930 56 209 57 192
Zyski (straty) zatrzymane 1 921 160 1 850 060 1 780 130 1 931 070
Akcje własne -813 224 -795 517 -785 870 -746 476
Kapitał własny 1 142 270 1 091 290 933 624 1 181 350
Pasywa razem 3 361 700 3 446 440 3 168 790 2 937 000