Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 323 820 428 810 297 970 122 923 163 936 345 758 -20 344
Amortyzacja 184 373 163 991 167 037 166 230 164 461 161 863 163 146
Zmiana stanu należności 10 496 19 720 57 826 10 445 -68 833 56 993 66 000
Zmiana stanu zapasów 28 641 82 379 88 249 16 571 -47 980 42 901 55 514
Zmiana stanu gotówki 92 430 -4 754 142 501 -24 605 38 637 -530 850 196 760
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 365 703 484 288 457 104 314 938 296 444 258 506 368 777
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -329 410 -325 308 -218 372 -123 599 -156 641 -229 899 -170 432
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -72 851 -528 931 -230 483 -192 084 -194 958 269 429 -34 807
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 61 061 -101 023 -58 814 -209 382 -90 025 -575 932 -77 198