Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 008 530 916 097 920 851 778 350 802 955 764 318 1 295 170
Inwestycje krótkoterminowe 214 443 170 056 156 689 132 103 141 294 142 888 120 336
Należności 426 674 416 178 396 458 338 632 328 187 397 020 340 027
Zapasy 647 520 618 879 536 500 448 251 431 680 479 660 436 759
Pozostałe aktywa obrotowe 214 443 170 056 156 689 132 103 141 294 142 888 120 336
Aktywa obrotowe razem 2 297 160 2 121 210 2 010 500 1 697 340 1 704 120 1 783 890 2 192 290
Inwestycje długotrminowe 1 942 760 1 744 440 1 532 760 1 457 140 1 416 660 1 322 310 1 266 900
Rzeczowe aktywa trwałe 1 294 650 1 130 460 979 479 943 165 951 525 969 001 905 758
Wartość firmy 201 416 201 432 165 269 158 183 150 642 147 480 142 742
Wartości niematerialne 72 333 77 896 67 714 66 795 60 659 65 688 69 754
Pozostałe aktywa trwałe 110 141 98 796 107 625 186 554 160 671 140 143 139 207
Aktywa razem 4 239 920 3 865 650 3 543 260 3 154 470 3 120 780 3 106 200 3 459 190

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 191 002 189 099 254 049 196 203 173 915 218 322 222 373
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 2 18 4
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 500 873 537 159 439 618 366 220 346 511 425 766 341 958
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 691 875 726 258 693 667 562 423 520 428 644 106 564 335
Długoterminowe zobowiązania finansowe 818 188 500 937 455 666 395 056 499 321 496 525 622 540
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 330 448 362 632 478 214 529 907 512 805 495 426 506 350
Udziały niekontrolujące 4 725 3 899 2 967 2 800 2 540 2 286 2 032
Zobowiązania razem 2 043 840 1 819 400 1 799 500 1 578 260 1 635 630 1 723 810 2 031 030
Akcje zwykłe 139 447 143 399 145 005 144 836 144 608 144 370 145 633
Zyski (straty) zatrzymane 1 041 370 773 228 401 694 138 990 72 180 -61 258 -364 464
Akcje własne -161 656 -82 972 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 196 080 2 046 250 1 743 750 1 576 220 1 485 150 1 382 380 1 428 160
Pasywa razem 4 239 920 3 865 650 3 543 260 3 154 470 3 120 780 3 106 200 3 459 190