Toll Brothers Inc. (TOL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 1 286 500 1 667 250 446 624 590 007 748 151 535 495
Amortyzacja 76 816 152 500 68 873 72 149 25 259 25 361
Zmiana stanu należności -375 731 242 363 -33 737 60 635 7 952 -113 917
Zmiana stanu zapasów -7 098 440 8 172 860 -214 142 274 829 316 766 -72 514
Zmiana stanu gotówki -1 930 230 1 906 040 84 930 103 819 469 366 79 114
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 986 816 2 606 250 1 008 120 437 661 602 401 959 719
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -71 726 -133 756 -109 564 -86 971 -28 232 -28 872
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -153 176 -8 472 -177 845 -75 914 81 266 -7 685
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 119 500 -2 022 170 -753 311 -258 514 -214 301 -872 920