Toll Brothers Inc. (TOL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 346 750 3 276 990 1 370 940 1 286 010 1 182 200 712 829
Inwestycje krótkoterminowe 96 103 152 778 52 816 58 904 56 536 69 146
Należności 287 489 663 220 420 857 454 594 393 959 386 007
Zapasy 8 733 330 15 831 800 7 658 910 7 873 050 7 598 220 7 281 450
Pozostałe aktywa obrotowe 96 103 152 778 52 816 58 904 56 536 69 146
Aktywa obrotowe razem 10 463 700 19 924 800 9 503 520 9 672 560 9 230 910 8 451 920
Inwestycje długotrminowe 1 825 040 3 150 950 1 562 210 1 155 580 1 013 680 993 308
Rzeczowe aktywa trwałe 287 827 620 910 316 125 273 412 193 281 189 547
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 568 241 1 139 280 710 380 515 914 388 587 322 003
Aktywa razem 12 288 700 23 075 700 11 065 700 10 828 100 10 244 600 9 445 220

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 619 411 1 124 930 411 397 348 599 362 098 275 223
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 185 280 2 023 070 1 147 960 1 111 450 686 801 637 416
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 178 390 3 911 290 1 643 820 1 344 420 1 413 250 1 388 480
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 983 080 7 059 290 3 203 170 2 804 470 2 462 150 2 301 120
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 144 130 5 103 000 2 810 330 2 809 900 3 011 380 2 582 610
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 15 752 90 862 52 241 46 877 8 713 5 896
Zobowiązania razem 6 282 630 12 485 700 6 190 500 5 756 320 5 484 390 4 914 030
Akcje zwykłe 116 771 248 200 130 095 145 008 151 984 162 222
Zyski (straty) zatrzymane 6 166 730 9 939 680 5 164 090 4 774 420 5 161 550 4 474 060
Akcje własne -916 327 -783 312 -1 000 450 -425 183 -1 130 880 -662 854
Kapitał własny 6 006 090 10 590 000 4 875 240 5 071 820 4 760 200 4 531 190
Pasywa razem 12 288 700 23 075 700 11 065 700 10 828 100 10 244 600 9 445 220