Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 88 500 348 900 -51 385 144 137 51 600 92 898
Amortyzacja 113 900 93 800 87 575 89 954 94 234 89 587
Zmiana stanu należności 61 300 29 434 -61 076 -5 444 -43 940 51 884
Zmiana stanu zapasów -44 300 13 946 -270 621 -10 586 15 716 -57 956
Zmiana stanu gotówki -70 200 129 087 141 210 23 249 -498 3 244
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 406 100 306 300 281 079 170 914 143 675 162 883
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -227 100 -298 200 -127 183 -125 576 -163 619 -234 245
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -299 700 -1 297 400 -100 184 -136 781 -15 331 -272 109
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -176 600 1 120 200 -39 685 -284 446 -128 842 112 470