Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 001 100 12 396 400 9 767 040 10 454 300 9 951 630 9 867 210
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 684 100 10 482 100 8 343 400 8 933 330 8 505 500 8 409 530
Zysk ze sprzedaży brutto 2 317 000 1 914 300 1 423 640 1 521 020 1 446 120 1 457 680
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 555 100 1 274 700 1 028 670 1 099 370 1 145 320 1 147 770
Zysk operacyjny 634 400 538 500 303 956 328 474 207 177 220 959
Koszty odsetek netto 124 200 64 700 68 800 101 472 102 457 88 919
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 190 000 458 200 -34 764 199 645 75 312 108 124
Podatek dochodowy 101 500 109 300 15 900 55 108 22 922 13 971
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 88 500 348 900 -51 385 144 137 51 600 92 898