Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 229 200 299 400 170 313 29 103 5 854 6 352
Inwestycje krótkoterminowe 297 900 120 200 83 640 11 650 14 024 15 085
Należności 462 400 401 100 371 666 432 742 438 186 482 126
Zapasy 1 216 900 1 261 200 1 247 250 1 517 880 1 528 460 1 512 740
Pozostałe aktywa obrotowe 297 900 120 200 83 640 11 650 14 024 15 085
Aktywa obrotowe razem 2 206 400 2 084 100 1 882 570 2 017 610 1 993 390 2 019 800
Inwestycje długotrminowe 2 772 000 2 891 000 1 863 430 2 053 420 1 803 420 1 798 720
Rzeczowe aktywa trwałe 1 561 700 1 458 800 1 120 530 1 097 250 1 178 490 1 146 880
Wartość firmy 231 000 416 400 213 977 475 791 509 592 525 780
Wartości niematerialne 620 800 660 100 124 421 98 991 69 705 74 589
Pozostałe aktywa trwałe 97 800 62 500 38 441 10 755 14 239 17 724
Aktywa razem 4 978 400 4 975 100 3 745 990 4 071 040 3 796 810 3 818 520

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 138 400 133 300 105 098 135 217 114 263 129 903
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 318 200 1 371 700 1 396 000 1 610 570 1 560 340 1 574 650
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 388 800 386 700 330 312 320 373 271 240 250 279
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 845 400 1 891 700 1 831 410 2 066 160 1 945 850 1 954 830
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 900 800 1 646 200 714 113 673 291 918 779 963 389
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 105 500 96 000 88 753 73 746 75 887 61 918
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 083 100 3 898 700 2 931 190 3 126 270 2 973 690 3 031 760
Akcje zwykłe 38 700 41 404 42 483 43 016 42 708 43 997
Zyski (straty) zatrzymane 1 100 300 1 051 700 721 770 790 158 670 691 625 356
Akcje własne -1 026 900 -765 000 -671 725 -600 004 -597 623 -573 513
Kapitał własny 895 200 1 076 400 814 805 944 764 823 116 786 760
Pasywa razem 4 978 400 4 975 100 3 745 990 4 071 040 3 796 810 3 818 520