QuinStreet Inc (QNST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 580 624 582 099 578 487 490 339 455 154 404 358 299 785
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 532 101 528 368 507 956 437 864 393 509 345 947 269 409
Zysk ze sprzedaży brutto 48 523 53 731 70 531 52 475 61 645 58 411 30 376
Koszty badań i rozwoju 28 893 21 906 19 344 14 206 12 329 13 805 13 476
Koszty ogólnego zarządu 40 446 36 543 37 261 32 064 38 589 28 970 25 123
Zysk operacyjny -20 816 -4 718 13 926 6 205 10 727 15 636 -8 223
Koszty odsetek netto 494 1 065 1 257 466 77 -181 208
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -21 362 -5 762 29 329 18 686 10 719 16 504 -13 288
Podatek dochodowy 47 504 -514 5 774 584 -51 761 574 -1 080
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -68 866 -5 248 23 555 18 102 62 480 15 930 -12 208