QuinStreet Inc (QNST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 73 677 96 439 110 318 107 509 62 522 64 700 49 571
Inwestycje krótkoterminowe 9 659 4 793 4 389 9 793 4 185 3 523 3 464
Należności 67 868 81 560 91 469 68 270 76 671 69 401 46 820
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 9 659 4 793 4 389 9 793 4 185 3 523 3 464
Aktywa obrotowe razem 151 204 182 792 206 176 185 572 143 378 137 624 99 855
Inwestycje długotrminowe 185 951 237 117 243 339 172 835 181 233 82 672 74 453
Rzeczowe aktywa trwałe 16 749 9 311 6 849 5 657 5 410 4 211 5 613
Wartość firmy 121 141 121 141 117 833 80 677 82 544 62 283 56 118
Wartości niematerialne 38 700 49 696 59 177 28 174 35 118 8 573 4 105
Pozostałe aktywa trwałe 5 825 5 948 5 161 536 6 012 7 605 8 617
Aktywa razem 337 155 419 909 449 515 358 407 324 611 220 296 174 308

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 37 926 42 410 45 231 36 759 37 093 32 506 25 205
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 51 894 67 169 70 380 49 078 46 606 35 526 27 349
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 89 820 109 579 115 611 85 837 83 699 68 032 52 554
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 273 20 472 30 211 7 934 18 083 3 938 3 672
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 107 354 133 909 154 367 102 463 101 782 71 970 56 226
Akcje zwykłe 53 799 54 339 53 166 51 529 49 581 46 417 45 594
Zyski (straty) zatrzymane -99 080 -30 214 -24 966 -48 521 -66 623 -129 103 -145 033
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 229 801 286 000 295 148 255 944 222 829 148 326 118 082
Pasywa razem 337 155 419 909 449 515 358 407 324 611 220 296 174 308