QuinStreet Inc (QNST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto -68 866 -5 248 23 555 18 102 62 480 15 930 -12 208
Amortyzacja 19 155 16 961 16 201 11 476 8 975 7 767 11 377
Zmiana stanu należności -13 692 -9 909 23 199 -8 401 7 270 22 581 -3 730
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -22 762 -13 879 2 809 44 987 -2 178 15 129 -4 139
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 838 28 672 50 615 47 608 37 965 26 979 18 536
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15 004 -7 514 -5 100 -4 253 -4 308 -2 756 -3 345
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 125 -9 225 -36 457 8 868 -36 989 -15 849 -4 137
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 459 -33 315 -11 312 -11 632 -4 054 3 894 -18 505