Oshkosh Corp (OSK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk (strata) netto 472 700 324 500 579 400 471 900
Amortyzacja 104 000 104 200 115 200 120 500
Zmiana stanu należności 375 300 -290 600 110 200 215 300
Zmiana stanu zapasów -238 000 256 200 21 500 29 300
Zmiana stanu gotówki 792 900 134 500 -6 200 7 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 221 600 327 300 568 300 436 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -114 800 -130 200 -174 200 -100 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -245 600 -77 600 -153 000 -90 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -180 400 -115 500 -421 600 -338 900