Oshkosh Corp (OSK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 375 800 582 900 448 400 454 600
Inwestycje krótkoterminowe 58 200 106 300 78 900 66 000
Należności 1 716 500 1 341 200 1 631 800 1 521 600
Zapasy 1 267 400 1 505 400 1 249 200 1 227 700
Pozostałe aktywa obrotowe 58 200 106 300 78 900 66 000
Aktywa obrotowe razem 4 417 900 3 535 800 3 408 300 3 269 900
Inwestycje długotrminowe 2 473 700 2 280 100 2 158 000 2 024 300
Rzeczowe aktywa trwałe 595 900 565 900 573 600 481 100
Wartość firmy 1 052 000 1 009 500 995 700 1 007 900
Wartości niematerialne 466 800 418 200 432 300 469 400
Pozostałe aktywa trwałe 89 400 28 400 17 500 22 400
Aktywa razem 6 891 600 5 815 900 5 566 300 5 294 200

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 860 400 577 800 795 500 776 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 5 200 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 291 300 1 002 100 946 400 913 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 151 700 1 585 100 1 741 900 1 690 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 818 800 817 900 819 000 818 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 673 300 562 200 405 600 272 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 643 800 2 965 200 2 966 500 2 780 700
Akcje zwykłe 68 482 68 149 69 820 74 002
Zyski (straty) zatrzymane 3 129 300 2 747 700 2 505 000 2 007 900
Akcje własne -555 800 -500 200 -512 800 -203 100
Kapitał własny 3 247 800 2 850 700 2 599 800 2 513 500
Pasywa razem 6 891 600 5 815 900 5 566 300 5 294 200