Oshkosh Corp (OSK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 805 900 1 375 800 582 900 448 400 454 600
Inwestycje krótkoterminowe 90 700 58 200 106 300 78 900 66 000
Należności 1 769 900 1 716 500 1 341 200 1 631 800 1 521 600
Zapasy 1 865 600 1 267 400 1 505 400 1 249 200 1 227 700
Pozostałe aktywa obrotowe 90 700 58 200 106 300 78 900 66 000
Aktywa obrotowe razem 4 532 100 4 417 900 3 535 800 3 408 300 3 269 900
Inwestycje długotrminowe 3 196 900 2 473 700 2 280 100 2 158 000 2 024 300
Rzeczowe aktywa trwałe 826 200 595 900 565 900 573 600 481 100
Wartość firmy 1 042 000 1 052 000 1 009 500 995 700 1 007 900
Wartości niematerialne 457 000 466 800 418 200 432 300 469 400
Pozostałe aktywa trwałe 436 600 89 400 28 400 17 500 22 400
Aktywa razem 7 729 000 6 891 600 5 815 900 5 566 300 5 294 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 129 000 860 400 577 800 795 500 776 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 700 0 5 200 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 289 900 1 291 300 1 002 100 946 400 913 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 428 600 2 151 700 1 585 100 1 741 900 1 690 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 595 000 818 800 817 900 819 000 818 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 519 700 673 300 562 200 405 600 272 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 543 300 3 643 800 2 965 200 2 966 500 2 780 700
Akcje zwykłe 65 700 68 482 68 149 69 820 74 002
Zyski (straty) zatrzymane 3 315 000 3 129 300 2 747 700 2 505 000 2 007 900
Akcje własne -843 700 -555 800 -500 200 -512 800 -203 100
Kapitał własny 3 185 700 3 247 800 2 850 700 2 599 800 2 513 500
Pasywa razem 7 729 000 6 891 600 5 815 900 5 566 300 5 294 200