Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 178 882 95 922 47 392 43 493 -26 322 -70 562
Amortyzacja 35 835 31 016 31 100 33 056 39 261 57 861
Zmiana stanu należności 14 159 15 278 -336 4 027 5 786 -44 533
Zmiana stanu zapasów 42 781 2 995 9 619 -12 116 -12 807 735
Zmiana stanu gotówki 14 152 -50 762 64 251 -10 594 16 878 -5 063
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 238 806 167 722 91 687 124 137 51 458 38 514
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 932 -21 697 -20 868 -25 191 -16 507 -21 387
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -34 932 -89 796 -20 868 -15 536 -21 110 -8 260
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -188 072 -128 613 -8 101 -109 912 -16 841 -32 611