Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 737 154 660 356 515 327 408 120 404 093 398 799 385 961
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 222 484 208 306 193 652 162 814 165 671 179 360 169 382
Zysk ze sprzedaży brutto 514 670 452 050 321 675 245 306 238 422 219 439 216 579
Koszty badań i rozwoju 159 770 135 767 110 518 89 223 78 617 82 449 103 357
Koszty ogólnego zarządu 137 244 122 076 105 617 95 331 82 542 91 054 90 718
Zysk operacyjny 214 178 190 429 102 927 56 303 63 705 28 246 -8 836
Koszty odsetek netto -2 041 4 146 2 738 3 702 11 731 20 600 18 807
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 214 856 182 112 97 626 48 456 45 065 -23 969 -69 713
Podatek dochodowy -44 205 3 230 1 704 1 064 1 572 2 353 849
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 259 061 178 882 95 922 47 392 43 493 -26 322 -70 562