Lear Corp. (LEA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 23 466 900 20 891 500 19 263 100 17 045 500 19 810 300 21 148 500 20 467 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 21 756 500 19 481 600 17 871 200 15 936 600 18 072 800 18 830 200 18 175 900
Zysk ze sprzedaży brutto 1 710 400 1 409 900 1 391 900 1 108 900 1 737 500 2 318 300 2 291 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 714 700 684 800 643 200 588 900 605 000 612 800 635 200
Zysk operacyjny 933 200 654 300 675 400 454 100 1 070 200 1 654 100 1 608 300
Koszty odsetek netto 101 100 98 600 91 800 99 600 92 000 84 100 85 700
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 826 500 542 400 599 300 327 800 976 800 1 558 600 1 578 400
Podatek dochodowy 180 800 133 700 137 700 93 900 146 100 311 900 197 500
Udziały niekontrolujące 73 200 81 000 87 700 75 400 41 200 107 300 93 000
Zysk (strata) netto 572 500 327 700 373 900 158 500 789 500 1 139 400 1 287 900