Lear Corp. (LEA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 38 526 200 17 045 500 19 810 300 21 148 500 20 467 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 35 742 400 15 936 600 18 072 800 18 830 200 18 175 900
Zysk ze sprzedaży brutto 2 783 800 1 108 900 1 737 500 2 318 300 2 291 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 286 400 588 900 605 000 612 800 635 200
Zysk operacyjny 1 350 800 454 100 1 070 200 1 654 100 1 608 300
Koszty odsetek netto 183 600 99 600 92 000 84 100 85 700
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 198 600 327 800 976 800 1 558 600 1 578 400
Podatek dochodowy 275 400 93 900 146 100 311 900 197 500
Udziały niekontrolujące 175 400 75 400 41 200 107 300 93 000
Zysk (strata) netto 747 800 158 500 789 500 1 139 400 1 287 900