Lear Corp. (LEA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 201 100 1 118 500 1 321 800 1 316 000 1 504 800 1 498 000 1 544 200
Inwestycje krótkoterminowe 996 600 850 100 830 000 790 400 661 100 705 400 632 300
Należności 3 681 200 3 451 900 3 041 500 3 269 200 2 982 600 2 880 300 3 230 800
Zapasy 1 758 000 1 573 600 1 571 900 1 401 100 1 258 200 1 196 800 1 205 700
Pozostałe aktywa obrotowe 996 600 850 100 830 000 790 400 661 100 705 400 632 300
Aktywa obrotowe razem 7 636 900 6 994 100 6 765 200 6 776 700 6 406 700 6 280 500 6 613 000
Inwestycje długotrminowe 7 058 600 6 768 900 6 587 200 6 421 900 6 274 000 5 320 200 5 332 900
Rzeczowe aktywa trwałe 2 977 400 2 854 000 2 720 100 2 736 200 2 704 200 2 598 100 2 459 400
Wartość firmy 1 737 900 1 660 600 1 657 900 1 655 800 1 614 300 1 405 300 1 401 300
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 274 800 2 200 700 2 150 400 1 969 300 1 898 200 1 274 300 1 472 200
Aktywa razem 14 695 500 13 763 000 13 352 400 13 198 600 12 680 700 11 600 700 11 945 900

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 800 20 700 800 14 200 33 300 22 800 9 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 639 400 5 167 600 4 759 100 5 062 500 4 632 900 4 477 800 4 845 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 667 200 5 188 300 4 759 900 5 076 700 4 666 200 4 500 600 4 854 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 742 600 2 591 200 2 595 200 2 300 300 2 293 700 1 941 000 1 951 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 225 100 1 153 200 1 188 900 1 206 700 1 101 300 640 400 694 100
Udziały niekontrolujące 141 800 151 500 165 000 147 600 269 800 318 000 295 500
Zobowiązania razem 9 776 700 9 084 200 8 709 000 8 731 300 8 331 000 7 400 000 7 795 400
Akcje zwykłe 58 830 59 674 60 083 60 254 61 697 65 672 68 542
Zyski (straty) zatrzymane 5 601 100 5 214 100 5 072 800 4 806 800 4 715 800 4 113 600 4 171 900
Akcje własne -1 044 600 -753 900 -679 200 -598 600 -563 100 -225 100 -724 100
Kapitał własny 4 918 800 4 678 800 4 643 400 4 467 300 4 349 700 4 200 700 4 150 500
Pasywa razem 14 695 500 13 763 000 13 352 400 13 198 600 12 680 700 11 600 700 11 945 900