Lear Corp. (LEA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 643 600 1 316 000 1 504 800 1 498 000 1 544 200
Inwestycje krótkoterminowe 1 660 000 790 400 661 100 705 400 632 300
Należności 6 083 000 3 269 200 2 982 600 2 880 300 3 230 800
Zapasy 3 143 800 1 401 100 1 258 200 1 196 800 1 205 700
Pozostałe aktywa obrotowe 1 660 000 790 400 661 100 705 400 632 300
Aktywa obrotowe razem 13 530 400 6 776 700 6 406 700 6 280 500 6 613 000
Inwestycje długotrminowe 13 174 400 6 421 900 6 274 000 5 320 200 5 332 900
Rzeczowe aktywa trwałe 5 440 200 2 736 200 2 704 200 2 598 100 2 459 400
Wartość firmy 3 315 800 1 655 800 1 614 300 1 405 300 1 401 300
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 300 800 1 969 300 1 898 200 1 274 300 1 472 200
Aktywa razem 26 704 800 13 198 600 12 680 700 11 600 700 11 945 900

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 600 14 200 33 300 22 800 9 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 518 200 5 062 500 4 632 900 4 477 800 4 845 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 519 800 5 076 700 4 666 200 4 500 600 4 854 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 190 400 2 300 300 2 293 700 1 941 000 1 951 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 377 800 1 206 700 1 101 300 640 400 694 100
Udziały niekontrolujące 330 000 147 600 269 800 318 000 295 500
Zobowiązania razem 17 418 000 8 731 300 8 331 000 7 400 000 7 795 400
Akcje zwykłe 120 166 60 254 61 697 65 672 68 542
Zyski (straty) zatrzymane 10 145 600 4 806 800 4 715 800 4 113 600 4 171 900
Akcje własne -1 358 400 -598 600 -563 100 -225 100 -724 100
Kapitał własny 9 286 800 4 467 300 4 349 700 4 200 700 4 150 500
Pasywa razem 26 704 800 13 198 600 12 680 700 11 600 700 11 945 900