Knowles Corp (KN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 300 800 6 600 49 100 67 700 68 300
Amortyzacja 125 000 60 600 54 400 52 400 57 300
Zmiana stanu należności 161 800 -28 200 19 300 2 600 -7 400
Zmiana stanu zapasów 176 100 -11 700 1 700 14 500 17 400
Zmiana stanu gotówki -10 000 69 400 4 900 -38 200 45 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 364 200 128 100 123 900 98 500 92 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -97 200 -31 900 -41 200 -80 100 -51 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -259 200 -35 100 -110 500 -88 000 69 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -262 800 -23 900 -8 500 -48 600 -117 900