Knowles Corp (KN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 72 400 -430 100 150 400 6 600 49 100 67 700 68 300
Amortyzacja 46 500 53 900 62 500 60 600 54 400 52 400 57 300
Zmiana stanu należności 600 -11 900 15 200 -28 200 19 300 2 600 -7 400
Zmiana stanu zapasów 26 900 16 400 23 000 -11 700 1 700 14 500 17 400
Zmiana stanu gotówki 39 100 -20 700 -78 900 69 400 4 900 -38 200 45 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 122 700 86 300 182 100 128 100 123 900 98 500 92 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -16 900 -32 100 -48 600 -31 900 -41 200 -80 100 -51 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -141 600 -32 700 -129 600 -35 100 -110 500 -88 000 69 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 58 200 -73 200 -131 400 -23 900 -8 500 -48 600 -117 900