Knowles Corp (KN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 48 200 137 800 147 800 78 400 73 500 111 700
Inwestycje krótkoterminowe 10 000 23 400 10 300 8 600 11 100 19 900
Należności 134 700 293 200 131 400 159 600 140 300 137 700
Zapasy 169 500 306 200 130 100 141 800 140 100 125 600
Pozostałe aktywa obrotowe 10 000 23 400 10 300 8 600 11 100 19 900
Aktywa obrotowe razem 362 400 760 600 419 600 388 400 365 000 394 900
Inwestycje długotrminowe 821 500 2 702 600 1 235 300 1 266 200 1 182 900 1 154 900
Rzeczowe aktywa trwałe 161 800 401 600 191 500 206 500 211 700 183 000
Wartość firmy 471 000 1 882 600 910 000 909 900 887 900 884 900
Wartości niematerialne 85 100 194 600 78 700 91 700 56 700 53 500
Pozostałe aktywa trwałe 91 000 189 000 31 800 24 500 26 600 31 800
Aktywa razem 1 183 900 3 463 200 1 654 900 1 654 600 1 547 900 1 549 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 41 400 181 800 70 300 87 700 77 200 85 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 500 5 400 167 700 2 400 2 400 2 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 55 200 145 200 59 300 61 400 62 200 63 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 99 100 332 400 297 300 151 500 141 800 151 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 46 400 147 200 5 500 163 700 168 200 204 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 500 6 200 27 300 23 000 24 200 55 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 191 000 544 200 351 400 366 100 336 300 417 700
Akcje zwykłe 91 700 184 600 91 701 91 156 90 050 89 330
Zyski (straty) zatrzymane -448 200 -36 200 -168 500 -175 100 -224 200 -291 900
Akcje własne -103 300 -124 800 -16 200 0 0 0
Kapitał własny 993 900 2 919 000 1 303 500 1 288 500 1 211 600 1 132 100
Pasywa razem 1 183 900 3 463 200 1 654 900 1 654 600 1 547 900 1 549 800