Knowles Corp (KN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 87 300 48 200 68 900 147 800 78 400 73 500 111 700
Inwestycje krótkoterminowe 9 800 10 000 11 700 10 300 8 600 11 100 19 900
Należności 135 300 134 700 146 600 131 400 159 600 140 300 137 700
Zapasy 196 400 169 500 153 100 130 100 141 800 140 100 125 600
Pozostałe aktywa obrotowe 9 800 10 000 11 700 10 300 8 600 11 100 19 900
Aktywa obrotowe razem 428 800 362 400 380 300 419 600 388 400 365 000 394 900
Inwestycje długotrminowe 1 034 000 821 500 1 351 300 1 235 300 1 266 200 1 182 900 1 154 900
Rzeczowe aktywa trwałe 175 400 161 800 200 800 191 500 206 500 211 700 183 000
Wartość firmy 540 700 471 000 941 300 910 000 909 900 887 900 884 900
Wartości niematerialne 189 400 85 100 97 300 78 700 91 700 56 700 53 500
Pozostałe aktywa trwałe 115 400 91 000 94 500 31 800 24 500 26 600 31 800
Aktywa razem 1 462 800 1 183 900 1 731 600 1 654 900 1 654 600 1 547 900 1 549 800

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 51 300 41 400 90 900 70 300 87 700 77 200 85 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 48 700 2 500 2 700 167 700 2 400 2 400 2 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 64 600 55 200 72 600 59 300 61 400 62 200 63 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 164 600 99 100 166 200 297 300 151 500 141 800 151 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 224 700 46 400 73 600 5 500 163 700 168 200 204 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 900 24 500 3 100 27 300 23 000 24 200 55 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 428 700 191 000 272 100 351 400 366 100 336 300 417 700
Akcje zwykłe 90 900 91 700 92 300 91 701 91 156 90 050 89 330
Zyski (straty) zatrzymane -375 800 -448 200 -18 100 -168 500 -175 100 -224 200 -291 900
Akcje własne -151 200 -103 300 -62 400 -16 200 0 0 0
Kapitał własny 1 034 100 993 900 1 459 500 1 303 500 1 288 500 1 211 600 1 132 100
Pasywa razem 1 462 800 1 183 900 1 731 600 1 654 900 1 654 600 1 547 900 1 549 800