Knowles Corp (KN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 736 200 764 300 854 800 826 900 744 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 017 200 490 800 525 100 503 900 452 500
Zysk ze sprzedaży brutto 719 000 273 500 329 700 323 000 291 700
Koszty badań i rozwoju 185 600 92 900 96 800 100 600 93 400
Koszty ogólnego zarządu 292 800 131 500 145 700 142 500 126 300
Zysk operacyjny 240 600 49 100 87 200 79 900 72 000
Koszty odsetek netto 28 400 16 400 14 500 16 000 20 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 209 200 11 300 66 300 61 100 19 400
Podatek dochodowy -91 200 8 400 16 600 -4 500 12 900
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 300 800 6 600 49 100 67 700 68 300