Knowles Corp (KN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 707 600 764 700 868 100 764 300 854 800 826 900 744 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 435 500 456 200 508 600 490 800 525 100 503 900 452 500
Zysk ze sprzedaży brutto 272 100 308 500 359 500 273 500 329 700 323 000 291 700
Koszty badań i rozwoju 78 500 81 700 92 800 92 900 96 800 100 600 93 400
Koszty ogólnego zarządu 150 300 128 900 146 400 131 500 145 700 142 500 126 300
Zysk operacyjny 43 300 97 900 120 300 49 100 87 200 79 900 72 000
Koszty odsetek netto 5 400 3 900 14 200 16 400 14 500 16 000 20 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 000 -418 200 104 600 11 300 66 300 61 100 19 400
Podatek dochodowy -27 400 11 900 -45 600 8 400 16 600 -4 500 12 900
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 72 400 -430 100 150 400 6 600 49 100 67 700 68 300