Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zysk (strata) netto 130 826 115 781 165 755 89 764 94 437 121 371 135 332
Amortyzacja 62 287 56 100 46 500 52 798 55 181 59 422 88 939
Zmiana stanu należności -4 125 29 468 -4 082 33 182 -12 187 -11 272 -4 666
Zmiana stanu zapasów -1 368 2 929 527 32 -82 -4 789 -1 582
Zmiana stanu gotówki 48 763 53 544 -144 316 74 126 122 831 -4 937 -9 388
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 215 006 162 882 201 122 143 525 168 405 104 055 171 837
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -74 954 -46 475 -41 008 -19 528 -47 649 -37 842 -73 222
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 42 219 -578 588 -20 929 -29 123 -13 819 -65 661 33 339
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -207 358 478 178 -343 545 -87 289 -5 730 -445 529 -214 542