Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zysk (strata) netto 115 781 331 510 89 764 94 437 121 371 135 332
Amortyzacja 56 100 93 000 52 798 55 181 59 422 88 939
Zmiana stanu należności 29 468 70 253 33 182 -12 187 -11 272 -4 666
Zmiana stanu zapasów 2 929 2 862 32 -82 -4 789 -1 582
Zmiana stanu gotówki 53 544 -88 970 74 126 122 831 -4 937 -9 388
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 162 882 402 244 143 525 168 405 104 055 171 837
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -46 475 -82 016 -19 528 -47 649 -37 842 -73 222
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -578 588 -41 858 -29 123 -13 819 -65 661 33 339
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 478 178 -687 090 -87 289 -5 730 -445 529 -214 542