Jack In The Box, Inc. (JACK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 157 653 108 890 55 346 199 662 125 536 2 705 7 642
Inwestycje krótkoterminowe 22 578 20 867 17 028 13 838 11 733 19 041 32 187
Należności 99 678 103 803 74 335 78 417 45 235 57 422 68 694
Zapasy 3 896 5 264 2 335 1 808 1 776 1 858 6 647
Pozostałe aktywa obrotowe 22 578 20 867 17 028 13 838 11 733 19 041 32 187
Aktywa obrotowe razem 325 984 282 993 168 958 335 581 227 128 94 973 139 277
Inwestycje długotrminowe 2 675 110 2 639 510 1 581 180 1 570 910 731 355 728 424 1 089 140
Rzeczowe aktywa trwałe 412 030 418 164 322 914 335 982 391 934 419 669 632 991
Wartość firmy 329 986 366 821 47 774 47 161 46 747 46 749 169 049
Wartości niematerialne 294 830 295 824 470 277 425 600 14 072
Pozostałe aktywa trwałe 127 502 117 645 100 872 96 856 93 932 89 358 64 280
Aktywa razem 3 001 090 2 922 510 1 750 140 1 906 490 958 483 823 397 1 228 420

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 84 960 66 271 29 119 31 105 37 066 44 970 37 302
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 29 964 30 169 894 818 774 31 828 64 383
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 444 696 425 243 299 053 308 431 161 378 106 922 160 305
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 559 620 521 683 329 066 340 354 199 218 183 720 261 990
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 724 930 1 799 540 1 273 420 1 376 910 1 274 370 1 037 930 1 080 930
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 143 123 134 694 156 342 206 494 222 475 193 449 273 531
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 719 420 3 658 700 2 568 020 2 699 860 1 696 070 1 415 100 1 616 450
Akcje zwykłe 20 603 21 195 22 402 23 125 25 823 28 499 30 630
Zyski (straty) zatrzymane 1 937 600 1 842 950 1 764 410 1 636 210 1 577 030 1 561 350 1 485 820
Akcje własne -3 125 040 -3 034 310 -3 009 310 -2 809 310 -2 655 760 -2 530 440 -2 190 440
Kapitał własny -718 327 -736 192 -817 882 -793 361 -737 584 -591 699 -388 032
Pasywa razem 3 001 090 2 922 510 1 750 140 1 906 490 958 483 823 397 1 228 420