Jack In The Box, Inc. (JACK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 108 890 110 692 199 662 125 536 2 705 7 642
Inwestycje krótkoterminowe 20 867 34 056 13 838 11 733 19 041 32 187
Należności 103 803 148 670 78 417 45 235 57 422 68 694
Zapasy 5 264 4 670 1 808 1 776 1 858 6 647
Pozostałe aktywa obrotowe 20 867 34 056 13 838 11 733 19 041 32 187
Aktywa obrotowe razem 282 993 337 916 335 581 227 128 94 973 139 277
Inwestycje długotrminowe 2 639 510 3 162 360 1 570 910 731 355 728 424 1 089 140
Rzeczowe aktywa trwałe 418 164 645 828 335 982 391 934 419 669 632 991
Wartość firmy 366 821 95 548 47 161 46 747 46 749 169 049
Wartości niematerialne 295 824 940 277 425 600 14 072
Pozostałe aktywa trwałe 117 645 201 744 96 856 93 932 89 358 64 280
Aktywa razem 2 922 510 3 500 270 1 906 490 958 483 823 397 1 228 420

Pasywa

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 66 271 58 238 31 105 37 066 44 970 37 302
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 30 169 1 788 818 774 31 828 64 383
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 425 243 598 106 308 431 161 378 106 922 160 305
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 521 683 658 132 340 354 199 218 183 720 261 990
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 799 540 2 546 840 1 376 910 1 274 370 1 037 930 1 080 930
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 134 694 312 684 206 494 222 475 193 449 273 531
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 658 700 5 136 040 2 699 860 1 696 070 1 415 100 1 616 450
Akcje zwykłe 21 195 44 804 23 125 25 823 28 499 30 630
Zyski (straty) zatrzymane 1 842 950 3 528 820 1 636 210 1 577 030 1 561 350 1 485 820
Akcje własne -3 034 310 -6 018 610 -2 809 310 -2 655 760 -2 530 440 -2 190 440
Kapitał własny -736 192 -1 635 760 -793 361 -737 584 -591 699 -388 032
Pasywa razem 2 922 510 3 500 270 1 906 490 958 483 823 397 1 228 420