ITT Inc (ITT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 530 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100 2 585 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 731 000 1 695 600 1 936 300 1 857 900 1 768 100
Zysk ze sprzedaży brutto 1 799 000 782 200 910 100 887 200 817 200
Koszty badań i rozwoju 189 800 84 900 97 900 98 400 93 700
Koszty ogólnego zarządu 730 200 347 200 420 000 427 300 433 700
Zysk operacyjny 1 027 800 283 800 392 200 356 600 289 800
Koszty odsetek netto -2 200 -700 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 20 200 0 19 900
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 018 200 85 200 414 400 391 000 309 400
Podatek dochodowy 379 200 15 300 89 900 57 700 194 600
Udziały niekontrolujące 9 400 1 400 1 100 900 -200
Zysk (strata) netto 632 600 72 500 325 100 333 700 113 500