ITT Inc (ITT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 987 700 2 765 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100 2 585 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 065 400 1 865 500 1 695 600 1 936 300 1 857 900 1 768 100
Zysk ze sprzedaży brutto 922 300 899 500 782 200 910 100 887 200 817 200
Koszty badań i rozwoju 96 500 94 900 84 900 97 900 98 400 93 700
Koszty ogólnego zarządu 368 500 365 100 347 200 420 000 427 300 433 700
Zysk operacyjny 457 300 513 900 283 800 392 200 356 600 289 800
Koszty odsetek netto 6 400 -1 100 -700 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 20 200 0 19 900
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 461 800 509 100 85 200 414 400 391 000 309 400
Podatek dochodowy 91 100 189 600 15 300 89 900 57 700 194 600
Udziały niekontrolujące 2 400 4 700 1 400 1 100 900 -200
Zysk (strata) netto 367 000 316 300 72 500 325 100 333 700 113 500