ITT Inc (ITT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 489 200 561 200 647 500 859 800 612 100 561 200 389 800
Inwestycje krótkoterminowe 117 900 112 900 88 600 189 500 153 400 163 400 147 400
Należności 675 200 628 800 555 100 507 500 578 400 540 000 629 600
Zapasy 575 400 533 900 430 900 360 500 392 900 380 500 311 900
Pozostałe aktywa obrotowe 117 900 112 900 88 600 189 500 153 400 163 400 147 400
Aktywa obrotowe razem 1 857 700 1 836 800 1 722 100 1 917 300 1 736 800 1 645 100 1 478 700
Inwestycje długotrminowe 2 074 900 1 943 500 1 843 300 2 360 300 2 370 900 2 201 700 2 221 500
Rzeczowe aktywa trwałe 561 000 526 800 509 100 525 100 531 500 518 800 521 700
Wartość firmy 1 016 300 964 800 924 300 944 800 927 200 875 900 886 800
Wartości niematerialne 124 500 125 200 102 400 130 300 168 100 171 400 198 100
Pozostałe aktywa trwałe 163 100 35 700 33 400 389 100 395 400 358 700 357 300
Aktywa razem 3 932 600 3 780 300 3 565 400 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 437 000 401 100 373 400 306 800 332 400 339 200 351 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 187 700 451 000 197 600 106 800 86 500 116 200 163 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 413 100 333 400 357 300 457 400 430 800 416 700 384 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 037 800 1 185 500 928 300 871 000 849 700 872 100 899 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 700 7 700 9 900 13 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 277 700 270 800 332 500 1 193 300 1 180 200 1 149 800 1 203 000
Udziały niekontrolujące 10 900 9 300 4 900 1 500 2 900 2 500 1 700
Zobowiązania razem 1 404 400 1 532 200 1 339 600 2 151 200 2 032 800 2 024 400 2 104 100
Akcje zwykłe 82 300 83 400 86 000 86 700 87 700 87 700 88 300
Zyski (straty) zatrzymane 2 778 000 2 509 700 2 461 600 2 319 300 2 372 400 2 110 300 1 856 100
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 528 200 2 248 100 2 225 800 2 126 400 2 074 900 1 822 400 1 596 100
Pasywa razem 3 932 600 3 780 300 3 565 400 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200