ITT Inc (ITT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 295 000 859 800 612 100 561 200 389 800
Inwestycje krótkoterminowe 177 200 189 500 153 400 163 400 147 400
Należności 1 110 200 507 500 578 400 540 000 629 600
Zapasy 861 800 360 500 392 900 380 500 311 900
Pozostałe aktywa obrotowe 177 200 189 500 153 400 163 400 147 400
Aktywa obrotowe razem 3 444 200 1 917 300 1 736 800 1 645 100 1 478 700
Inwestycje długotrminowe 3 686 600 2 360 300 2 370 900 2 201 700 2 221 500
Rzeczowe aktywa trwałe 1 018 200 525 100 531 500 518 800 521 700
Wartość firmy 1 848 600 944 800 927 200 875 900 886 800
Wartości niematerialne 204 800 130 300 168 100 171 400 198 100
Pozostałe aktywa trwałe 66 800 389 100 395 400 358 700 357 300
Aktywa razem 7 130 800 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 746 800 306 800 332 400 339 200 351 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 395 200 106 800 86 500 116 200 163 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 714 600 457 400 430 800 416 700 384 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 856 600 871 000 849 700 872 100 899 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 800 13 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 665 000 1 193 300 1 180 200 1 149 800 1 203 000
Udziały niekontrolujące 9 800 1 500 2 900 2 500 1 700
Zobowiązania razem 2 679 200 2 151 200 2 032 800 2 024 400 2 104 100
Akcje zwykłe 172 000 86 700 87 700 87 700 88 300
Zyski (straty) zatrzymane 4 923 200 2 319 300 2 372 400 2 110 300 1 856 100
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 451 600 2 126 400 2 074 900 1 822 400 1 596 100
Pasywa razem 7 130 800 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200