ITT Inc (ITT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 367 000 316 300 72 500 325 100 333 700 113 500
Amortyzacja 107 400 113 100 112 200 113 400 109 400 105 300
Zmiana stanu należności 73 700 47 600 -70 900 38 400 -89 600 105 700
Zmiana stanu zapasów 103 000 70 400 -32 400 12 400 68 600 16 700
Zmiana stanu gotówki -86 300 -212 300 247 700 50 900 171 400 -70 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 277 700 -8 400 435 900 357 700 371 800 247 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -103 900 -88 400 -63 700 -91 400 -95 500 -113 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -255 100 -82 300 -65 800 -203 400 -52 300 -223 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -83 300 -99 800 -158 600 -101 500 -128 800 -112 500