Itron Inc. (ITRI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -9 732 -81 255 -57 955 49 006 -99 250 57 298
Amortyzacja 66 763 84 153 97 290 114 400 122 497 63 215
Zmiana stanu należności -18 024 -71 369 -103 097 35 764 39 132 46 523
Zmiana stanu zapasów 62 902 -16 578 -45 519 7 222 26 839 30 786
Zmiana stanu gotówki 39 428 -44 354 57 029 29 683 -56 053 42 709
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 500 154 794 109 514 172 840 109 755 191 354
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -19 747 -34 682 -46 208 -60 749 -59 952 -49 495
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 40 516 -34 884 -41 036 -48 180 -862 658 -148 179
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -18 737 -152 887 -11 576 -97 519 395 821 301 959