Itron Inc. (ITRI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 173 630 1 795 560 1 981 570 2 173 350 2 502 470 2 376 120 2 018 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 459 720 1 273 380 1 408 400 1 571 180 1 750 150 1 645 800 1 343 040
Zysk ze sprzedaży brutto 713 908 522 189 573 169 602 167 752 319 730 319 675 154
Koszty badań i rozwoju 208 688 185 098 197 235 194 101 202 200 207 905 169 977
Koszty ogólnego zarządu 312 779 290 453 300 520 276 920 346 872 423 210 326 548
Zysk operacyjny 173 523 20 921 39 613 86 435 138 961 27 491 157 844
Koszty odsetek netto -965 4 091 27 081 41 003 50 604 56 050 9 455
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 127 386 -15 743 -123 810 -56 639 73 032 -109 151 134 575
Podatek dochodowy 29 068 -6 196 -45 512 238 20 617 -12 570 74 326
Udziały niekontrolujące 1 395 185 2 957 1 078 3 409 2 669 2 951
Zysk (strata) netto 96 923 -9 732 -81 255 -57 955 49 006 -99 250 57 298