Itron Inc. (ITRI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 981 570 2 173 350 2 502 470 2 376 120 2 018 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 408 400 1 571 180 1 750 150 1 645 800 1 343 040
Zysk ze sprzedaży brutto 573 169 602 167 752 319 730 319 675 154
Koszty badań i rozwoju 197 235 194 101 202 200 207 905 169 977
Koszty ogólnego zarządu 300 520 276 920 346 872 423 210 326 548
Zysk operacyjny 39 613 86 435 138 961 27 491 157 844
Koszty odsetek netto 27 081 41 003 50 604 56 050 9 455
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -123 810 -56 639 73 032 -109 151 134 575
Podatek dochodowy -45 512 238 20 617 -12 570 74 326
Udziały niekontrolujące 2 957 1 078 3 409 2 669 2 951
Zysk (strata) netto -81 255 -57 955 49 006 -99 250 57 298