Itron Inc. (ITRI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 302 049 202 007 162 579 206 933 149 904 120 221 176 274
Inwestycje krótkoterminowe 159 882 118 441 123 092 171 124 146 526 118 085 81 604
Należności 303 821 280 435 298 459 369 828 472 925 437 161 398 029
Zapasy 283 686 228 701 165 799 182 377 227 896 220 674 193 835
Pozostałe aktywa obrotowe 159 882 118 441 123 092 171 124 146 526 118 085 81 604
Aktywa obrotowe razem 1 049 440 829 584 749 929 930 262 997 251 896 141 849 742
Inwestycje długotrminowe 1 554 820 1 548 490 1 643 860 1 676 760 1 710 590 1 712 840 1 256 400
Rzeczowe aktywa trwałe 128 806 140 123 163 184 207 816 233 228 226 551 200 768
Wartość firmy 1 052 500 1 038 720 1 098 980 1 131 920 1 103 910 1 116 530 555 762
Wartości niematerialne 46 282 64 941 92 529 132 955 185 097 257 583 95 228
Pozostałe aktywa trwałe 38 836 39 901 42 178 51 656 44 686 45 288 43 666
Aktywa razem 2 604 260 2 378 080 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980 2 106 150

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 199 520 237 178 193 129 215 639 328 128 309 951 262 166
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 18 359 0 28 438 19 688
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 337 716 261 394 308 215 315 901 343 263 314 318 225 929
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 537 236 498 572 501 344 549 899 671 391 652 707 507 783
Długoterminowe zobowiązania finansowe 454 827 452 526 450 228 902 577 932 482 988 185 593 572
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 247 416 190 221 240 145 245 530 232 425 232 499 197 635
Udziały niekontrolujące 20 520 23 083 26 682 23 725 24 277 21 385 19 216
Zobowiązania razem 1 293 350 1 209 600 1 277 710 1 790 480 1 931 300 1 896 320 1 319 730
Akcje zwykłe 45 421 45 101 44 301 40 253 39 556 39 244 38 655
Zyski (straty) zatrzymane -428 409 -525 332 -515 600 -434 345 -376 390 -425 396 -337 873
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 310 910 1 168 470 1 116 080 816 548 776 538 712 663 786 416
Pasywa razem 2 604 260 2 378 080 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980 2 106 150