Gentex Corp. (GNTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 313 882 355 205 342 599 419 655 437 883 406 792
Amortyzacja 96 568 99 112 104 740 104 703 102 187 99 571
Zmiana stanu należności 26 699 -35 130 49 515 21 873 -17 584 19 530
Zmiana stanu zapasów 88 093 89 976 -22 650 23 660 8 516 27 454
Zmiana stanu gotówki -29 973 -182 800 13 830 50 267 -335 834 -1 226
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 338 201 362 168 464 492 505 967 552 419 501 003
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -146 433 -68 835 -51 707 -84 580 -85 991 -104 041
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -172 739 -113 107 -26 416 -56 711 -185 821 -77 713
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -209 019 -410 120 -363 859 -369 959 -719 307 -400 033