Gentex Corp. (GNTX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 299 220 1 918 960 1 731 170 1 688 190 1 858 900 1 834 060 1 794 870
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 536 580 1 309 140 1 111 460 1 082 750 1 170 590 1 143 600 1 100 340
Zysk ze sprzedaży brutto 762 630 609 814 619 708 605 444 688 308 690 467 694 528
Koszty badań i rozwoju 154 360 133 309 117 764 115 935 114 687 107 135 99 726
Koszty ogólnego zarządu 112 539 106 499 92 162 89 952 85 083 75 206 71 443
Zysk operacyjny 495 731 370 006 409 782 399 556 488 538 508 126 523 358
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 504 981 369 723 416 352 411 813 500 415 522 047 531 797
Podatek dochodowy 76 578 50 966 55 555 64 249 75 731 84 164 125 005
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 422 051 313 882 355 205 342 599 419 655 437 883 406 792