Gentex Corp. (GNTX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 240 791 237 762 267 735 450 535 436 706 386 438 722 273
Inwestycje krótkoterminowe 32 664 26 036 39 178 17 578 29 319 25 673 14 404
Należności 321 810 276 494 249 795 284 925 235 410 213 538 231 122
Zapasy 402 473 404 360 316 267 226 292 248 942 225 282 216 766
Pozostałe aktywa obrotowe 32 664 26 036 39 178 17 578 29 319 25 673 14 404
Aktywa obrotowe razem 997 738 948 652 872 976 979 331 950 377 850 930 1 184 560
Inwestycje długotrminowe 1 613 700 1 378 580 1 258 420 1 218 610 1 218 430 1 234 500 1 167 490
Rzeczowe aktywa trwałe 652 878 550 033 464 122 468 135 498 316 498 474 492 479
Wartość firmy 340 106 313 807 313 960 311 923 307 366 307 366 307 366
Wartości niematerialne 214 006 219 361 239 190 249 748 250 375 269 675 288 975
Pozostałe aktywa trwałe 66 516 67 515 33 451 26 776 22 460 21 010 20 887
Aktywa razem 2 611 440 2 327 230 2 131 390 2 197 940 2 168 800 2 085 430 2 352 050

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 184 399 151 740 98 343 84 784 97 554 92 810 89 898
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 78 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 87 210 98 813 83 313 92 952 74 293 76 351 75 749
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 271 609 250 553 181 656 177 737 171 847 169 161 243 647
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 27 312 10 884 11 747 17 300 7 414 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 298 920 261 437 193 403 233 998 230 715 223 682 302 536
Akcje zwykłe 229 405 230 825 235 527 242 600 251 766 267 795 285 865
Zyski (straty) zatrzymane 1 336 940 1 148 390 1 042 460 1 089 700 1 116 370 1 102 470 1 302 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 312 520 2 065 790 1 937 990 1 963 940 1 938 090 1 861 750 2 049 520
Pasywa razem 2 611 440 2 327 230 2 131 390 2 197 940 2 168 800 2 085 430 2 352 050