Fedex Corp (FDX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Przychody ze sprzedaży 90 155 000 93 512 000 83 959 000 69 217 000 69 693 000 65 450 000 60 319 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 90 155 000 93 512 000 83 959 000 69 217 000 69 693 000 65 450 000 60 319 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 738 000 4 712 000 4 155 000 3 712 000 3 360 000 3 361 000 3 240 000
Zysk operacyjny 5 338 000 6 523 000 5 973 000 2 852 000 4 786 000 5 240 000 5 013 000
Koszty odsetek netto 496 000 636 000 741 000 617 000 529 000 510 000 479 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 363 000 4 896 000 6 674 000 1 669 000 655 000 4 353 000 4 579 000
Podatek dochodowy 1 391 000 1 070 000 1 443 000 383 000 115 000 -219 000 1 582 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 3 972 000 3 826 000 5 231 000 1 286 000 539 000 4 566 000 2 993 000