Fedex Corp (FDX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 856 000 6 897 000 7 087 000 4 881 000 2 319 000 3 265 000 3 969 000
Inwestycje krótkoterminowe 962 000 968 000 837 000 828 000 1 098 000 1 070 000 546 000
Należności 10 188 000 11 863 000 12 069 000 10 102 000 9 116 000 8 481 000 7 599 000
Zapasy 604 000 637 000 587 000 572 000 553 000 525 000 514 000
Pozostałe aktywa obrotowe 962 000 968 000 837 000 828 000 1 098 000 1 070 000 546 000
Aktywa obrotowe razem 18 610 000 20 365 000 20 580 000 16 383 000 13 086 000 13 341 000 12 628 000
Inwestycje długotrminowe 68 533 000 65 629 000 62 197 000 57 154 000 41 317 000 38 989 000 35 924 000
Rzeczowe aktywa trwałe 40 698 000 38 091 000 35 752 000 33 608 000 30 429 000 28 154 000 25 981 000
Wartość firmy 6 435 000 6 544 000 6 992 000 6 372 000 6 884 000 6 973 000 7 154 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 053 000 4 381 000 4 070 000 3 257 000 4 004 000 3 862 000 2 789 000
Aktywa razem 87 143 000 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000 52 330 000 48 552 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 848 000 4 030 000 3 841 000 3 269 000 3 030 000 2 977 000 2 752 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 126 000 82 000 146 000 51 000 964 000 1 342 000 22 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 612 000 10 162 000 9 673 000 7 024 000 5 019 000 5 308 000 5 144 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 586 000 14 274 000 13 660 000 10 344 000 9 013 000 9 627 000 7 918 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 20 453 000 20 182 000 20 733 000 21 952 000 16 617 000 15 243 000 14 909 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 164 000 8 019 000 6 914 000 7 589 000 8 195 000 5 177 000 7 167 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 61 055 000 61 055 000 58 609 000 55 242 000 36 646 000 32 914 000 32 479 000
Akcje zwykłe 254 000 263 000 264 000 261 000 262 000 267 000 266 000
Zyski (straty) zatrzymane 35 259 000 32 782 000 29 817 000 25 216 000 24 648 000 24 823 000 20 833 000
Akcje własne -11 645 000 -10 484 000 -8 430 000 -9 162 000 -9 289 000 -7 978 000 -7 382 000
Kapitał własny 26 088 000 24 939 000 24 168 000 18 295 000 17 757 000 19 416 000 16 073 000
Pasywa razem 87 143 000 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000 52 330 000 48 552 000