Fedex Corp (FDX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zysk (strata) netto 3 972 000 3 826 000 5 231 000 1 286 000 539 000 4 566 000 2 993 000
Amortyzacja 4 176 000 3 970 000 3 793 000 3 615 000 3 353 000 3 095 000 2 995 000
Zmiana stanu należności -1 675 000 -206 000 1 967 000 986 000 635 000 882 000 347 000
Zmiana stanu zapasów -33 000 50 000 15 000 19 000 28 000 11 000 18 000
Zmiana stanu gotówki -41 000 -190 000 2 206 000 2 562 000 -946 000 -704 000 435 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 848 000 9 832 000 10 135 000 5 097 000 5 613 000 4 674 000 4 930 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 174 000 -6 763 000 -5 884 000 -5 868 000 -5 490 000 -5 663 000 -5 116 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 174 000 -6 816 000 -6 010 000 -5 846 000 -5 473 000 -5 677 000 -4 981 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 597 000 -3 019 000 -2 090 000 3 381 000 -1 039 000 227 000 528 000