Fedex Corp (FDX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zysk (strata) netto 3 826 000 5 231 000 1 286 000 539 000 4 566 000 2 993 000
Amortyzacja 3 970 000 3 793 000 3 615 000 3 353 000 3 095 000 2 995 000
Zmiana stanu należności -206 000 1 967 000 986 000 635 000 882 000 347 000
Zmiana stanu zapasów 50 000 15 000 19 000 28 000 11 000 18 000
Zmiana stanu gotówki -190 000 2 206 000 2 562 000 -946 000 -704 000 435 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 832 000 10 135 000 5 097 000 5 613 000 4 674 000 4 930 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 763 000 -5 884 000 -5 868 000 -5 490 000 -5 663 000 -5 116 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 816 000 -6 010 000 -5 846 000 -5 473 000 -5 677 000 -4 981 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 019 000 -2 090 000 3 381 000 -1 039 000 227 000 528 000