Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 200 960 5 562 710 5 007 360 4 826 550 4 625 360 4 323 670
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 923 000 3 608 530 3 238 450 3 156 050 3 069 650 2 782 720
Zysk ze sprzedaży brutto 2 277 950 1 954 190 1 768 910 1 670 500 1 555 710 1 540 950
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 636 910 1 515 020 1 455 530 1 489 750 1 497 810 1 444 770
Zysk operacyjny 641 047 439 171 313 378 180 754 57 902 96 179
Koszty odsetek netto 24 792 33 449 36 735 45 990 50 506 41 869
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 575 087 255 149 241 040 34 225 -13 287 63 006
Podatek dochodowy 144 929 65 569 58 943 15 665 1 869 -39 841
Udziały niekontrolujące 0 0 9 604 7 185 4 774 6 312
Zysk (strata) netto 430 158 189 580 172 493 11 375 -19 930 96 535