Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 430 158 189 580 172 493 11 375 -19 930 96 535
Amortyzacja 171 590 180 565 179 017 179 916 187 256 168 841
Zmiana stanu należności 59 796 56 437 -35 163 22 118 9 785 128 798
Zmiana stanu zapasów 44 694 77 094 -169 15 893 26 415 40 065
Zmiana stanu gotówki 55 334 87 521 45 179 -3 934 -3 354 -4 948
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 554 506 521 755 494 461 290 370 168 879 307 816
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -298 611 -155 693 -202 034 -171 374 -138 235 -176 601
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -324 985 -161 943 -200 419 -173 677 -143 945 -458 895
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -174 187 -272 291 -248 863 -120 627 -28 288 146 131