Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 197 648 142 314 54 793 9 614 13 548 16 902
Inwestycje krótkoterminowe 94 263 78 068 74 146 69 461 70 680 100 646
Należności 606 345 546 549 490 112 525 275 503 157 493 372
Zapasy 347 545 302 851 225 757 225 926 210 033 183 618
Pozostałe aktywa obrotowe 94 263 78 068 74 146 69 461 70 680 100 646
Aktywa obrotowe razem 1 245 800 1 076 660 851 237 830 276 797 418 794 538
Inwestycje długotrminowe 2 463 740 2 368 910 2 371 210 2 296 650 2 212 510 2 278 420
Rzeczowe aktywa trwałe 1 190 160 1 094 900 1 092 590 1 015 360 1 014 250 1 061 220
Wartość firmy 165 903 165 903 165 903 165 903 165 903 169 316
Wartości niematerialne 851 200 847 743 866 557 890 739 916 865 931 672
Pozostałe aktywa trwałe 115 892 120 486 111 781 113 269 115 490 116 209
Aktywa razem 3 709 540 3 445 570 3 222 450 3 126 930 3 009 930 3 072 960

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 514 512 464 989 324 741 296 175 264 465 368 091
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 303 6 060 5 860 9 403 8 617 8 221
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 388 341 363 807 316 459 316 617 328 655 263 140
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 905 156 834 856 647 060 622 195 601 737 639 452
Długoterminowe zobowiązania finansowe 606 336 788 449 1 010 450 1 047 320 1 131 030 1 123 270
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 813 680 852 001 792 605 783 397 694 817 738 971
Udziały niekontrolujące 0 0 0 104 164 96 979 92 205
Zobowiązania razem 2 594 160 2 733 780 2 709 460 2 779 970 2 651 740 2 706 260
Akcje zwykłe 9 374 9 373 9 373 9 370 9 350 9 329
Zyski (straty) zatrzymane 1 112 460 724 486 544 280 381 161 359 435 388 718
Akcje własne -61 254 -61 254 -61 254 -61 254 -61 254 -61 254
Kapitał własny 1 115 390 711 786 512 990 346 952 358 187 366 702
Pasywa razem 3 709 540 3 445 570 3 222 450 3 126 930 3 009 930 3 072 960