Civitas Resources Inc (CIVI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 143 477 65 132 34 936 39 668 42 453
Zysk operacyjny 2 026 700 422 878 32 874 116 759 117 665
Koszty odsetek netto 32 199 9 700 2 045 2 650 2 603
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 653 780 251 779 42 981 67 067 168 186
Podatek dochodowy 405 698 72 858 -60 547 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 248 080 178 921 103 528 67 067 168 186