Civitas Resources Inc (CIVI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 768 032 254 454 24 743 11 008 12 916
Inwestycje krótkoterminowe 81 082 24 445 11 056 9 932 39 041
Należności 479 316 428 652 47 421 81 850 79 376
Zapasy 0 12 386 9 185 7 726 3 478
Pozostałe aktywa obrotowe 81 082 24 445 11 056 9 932 39 041
Aktywa obrotowe razem 1 328 430 719 937 92 405 110 516 134 811
Inwestycje długotrminowe 6 642 970 6 021 100 1 090 410 1 095 800 926 723
Rzeczowe aktywa trwałe 6 611 100 5 944 840 997 311 1 053 580 917 974
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 7 739 13 983 2 769 3 578 8 663
Aktywa razem 7 971 400 6 741 030 1 182 810 1 206 320 1 061 530

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 31 783 19 623 1 931 17 117 11 532
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 146 140 1 099 880 72 553 87 622 87 944
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 177 930 1 119 510 74 484 104 739 99 476
Długoterminowe zobowiązania finansowe 393 293 491 710 0 80 000 50 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 695 318 453 421 45 098 57 349 48 145
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 597 480 2 086 040 137 560 269 628 197 621
Akcje zwykłe 85 005 37 155 20 774 20 612 20 507
Zyski (straty) zatrzymane 1 157 800 450 978 333 761 230 233 163 166
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 373 920 4 655 000 1 045 250 936 690 863 913
Pasywa razem 7 971 400 6 741 030 1 182 810 1 206 320 1 061 530