Civitas Resources Inc (CIVI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 1 248 080 178 921 103 528 67 067 168 186
Amortyzacja 816 446 226 931 91 242 76 453 41 883
Zmiana stanu należności 50 664 381 231 -34 429 2 474 79 376
Zmiana stanu zapasów -12 386 3 201 1 459 4 248 3 478
Zmiana stanu gotówki 513 578 229 711 13 735 -1 908 12 916
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 477 040 274 599 158 796 224 647 116 598
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 352 320 -152 750 -63 799 -256 915 -267 510
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 306 100 73 547 -63 799 -255 158 -164 376
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -657 368 -118 435 81 247 28 604 47 998