Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630 37 343
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 636 15 158 13 614 12 235 9 944 8 682
Zysk ze sprzedaży brutto 81 043 75 421 62 070 48 614 38 686 28 661
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 14 837 12 113 8 768 7 719 5 707 3 475
Zysk operacyjny 33 867 32 907 27 924 18 670 13 440 7 387
Koszty odsetek netto 11 873 10 542 8 620 9 301 6 299 3 948
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 060 22 659 19 157 9 806 2 856 3 510
Podatek dochodowy 41 167 80 1 430 -1 547 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 19 172 20 178 17 235 6 965 3 342 2 779