Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 980 701 600 488 1 389 599
Należności 18 108 14 084 10 357 8 288 5 412 4 303
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 980 701 600 488 1 389 599
Aktywa obrotowe razem 63 026 43 136 28 450 34 299 33 303 31 582
Inwestycje długotrminowe 813 399 711 097 639 952 528 232 393 267 354 184
Rzeczowe aktywa trwałe 777 826 701 029 632 460 525 329 389 632 352 350
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 4 247 1 850 1 751 1 019 958 483
Pozostałe aktywa trwałe 29 426 6 566 3 996 1 150 653 873
Aktywa razem 876 425 754 233 668 402 562 531 426 570 385 766

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 20 996 16 276 13 093 3 606 3 196 4 056
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 20 996 16 276 13 093 3 606 3 196 4 056
Długoterminowe zobowiązania finansowe 356 276 268 598 212 374 194 243 147 766 93 353
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 553 6 452 12 226 11 271 3 949 4 983
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 379 611 292 121 238 486 209 120 154 911 102 392
Akcje zwykłe 23 631 23 263 21 576 18 685 17 669 14 815
Zyski (straty) zatrzymane -151 248 -128 782 -108 868 -89 911 -66 340 -41 368
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 496 814 462 112 429 916 353 411 271 659 283 374
Pasywa razem 876 425 754 233 668 402 562 531 426 570 385 766