Bruker Corp (BRKR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 168 200 731 800 684 900 322 400 439 200
Inwestycje krótkoterminowe 172 200 165 600 172 000 115 100 114 100
Należności 416 900 335 300 362 200 357 200 319 300
Zapasy 710 100 692 300 577 200 509 600 486 200
Pozostałe aktywa obrotowe 172 200 165 600 172 000 115 100 114 100
Aktywa obrotowe razem 2 471 800 1 925 000 1 796 300 1 304 300 1 358 800
Inwestycje długotrminowe 1 178 200 1 124 000 975 200 824 300 589 700
Rzeczowe aktywa trwałe 406 100 395 500 306 100 270 600 266 500
Wartość firmy 339 500 320 400 293 000 275 700 169 800
Wartości niematerialne 211 800 229 100 233 200 218 700 82 400
Pozostałe aktywa trwałe 70 800 39 600 16 800 8 400 14 000
Aktywa razem 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600 1 948 500

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 147 400 134 600 118 400 104 500 90 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 112 400 2 200 500 18 500 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 678 700 655 100 526 700 476 300 433 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 938 500 791 900 645 600 599 300 524 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 221 800 842 300 812 800 322 600 415 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 317 100 350 400 279 100 227 900 250 600
Udziały niekontrolujące 14 300 13 100 31 400 31 100 8 100
Zobowiązania razem 2 579 500 2 087 800 1 864 700 1 232 000 1 223 100
Akcje zwykłe 151 400 153 400 155 200 156 200 158 100
Zyski (straty) zatrzymane 1 659 500 1 406 500 1 274 700 1 102 500 942 000
Akcje własne -820 300 -667 000 -543 800 -401 500 -401 200
Kapitał własny 1 070 500 961 200 906 800 896 600 725 400
Pasywa razem 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600 1 948 500