Bruker Corp (BRKR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 488 300 645 500 1 168 200 731 800 684 900 322 400 439 200
Inwestycje krótkoterminowe 215 600 193 500 172 200 165 600 172 000 115 100 114 100
Należności 492 000 472 700 416 900 335 300 362 200 357 200 319 300
Zapasy 968 300 800 100 710 100 692 300 577 200 509 600 486 200
Pozostałe aktywa obrotowe 215 600 193 500 172 200 165 600 172 000 115 100 114 100
Aktywa obrotowe razem 2 164 200 2 113 200 2 471 800 1 925 000 1 796 300 1 304 300 1 358 800
Inwestycje długotrminowe 2 085 700 1 498 600 1 178 200 1 124 000 975 200 824 300 589 700
Rzeczowe aktywa trwałe 599 700 487 000 406 100 395 500 306 100 270 600 266 500
Wartość firmy 582 600 457 600 339 500 320 400 293 000 275 700 169 800
Wartości niematerialne 330 500 270 900 211 800 229 100 233 200 218 700 82 400
Pozostałe aktywa trwałe 184 000 155 100 70 800 39 600 16 800 8 400 14 000
Aktywa razem 4 249 900 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600 1 948 500

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 202 700 178 400 147 400 134 600 118 400 104 500 90 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 121 200 18 700 112 400 2 200 500 18 500 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 878 200 717 200 678 700 655 100 526 700 476 300 433 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 202 100 914 300 938 500 791 900 645 600 599 300 524 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 160 300 1 200 500 1 221 800 842 300 812 800 322 600 415 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 331 700 268 100 317 100 350 400 279 100 227 900 250 600
Udziały niekontrolujące 36 100 18 000 14 300 13 100 31 400 31 100 8 100
Zobowiązania razem 2 872 700 2 498 000 2 579 500 2 087 800 1 864 700 1 232 000 1 223 100
Akcje zwykłe 146 400 148 600 151 400 153 400 155 200 156 200 158 100
Zyski (straty) zatrzymane 2 323 800 1 926 000 1 659 500 1 406 500 1 274 700 1 102 500 942 000
Akcje własne -1 237 200 -1 085 000 -820 300 -667 000 -543 800 -401 500 -401 200
Kapitał własny 1 377 200 1 113 800 1 070 500 961 200 906 800 896 600 725 400
Pasywa razem 4 249 900 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600 1 948 500