TopBuild Corp (BLD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 555 989 324 016 247 023 190 995 134 752 158 133
Amortyzacja 123 335 79 390 62 410 52 700 39 419 16 453
Zmiana stanu należności 167 652 241 079 -1 504 21 738 98 598 55 884
Zmiana stanu zapasów 85 843 191 432 12 291 -19 899 37 635 15 152
Zmiana stanu gotówki 100 290 -190 228 145 200 83 878 44 408 -77 854
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 495 801 403 025 357 884 271 777 167 172 113 192
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -76 382 -55 546 -40 938 -45 536 -52 504 -25 308
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -93 907 -1 322 240 -121 883 -50 142 -551 819 -108 596
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -300 073 729 007 -90 801 -137 757 429 055 -82 450